Saturday, January 29, 2011

Armenian Apostolic Orthodox Daily Readings For Sunday, 30 Janaury (Þ³µ³Ã, 29 ÐáõÝí³ñ)

From:  http://www.armenianchurch.org/index.jsp?&lng=en, :

Daily Readings and Prayers:


Saints/Martyrs/Feasts/Fasts to be observed/commemmorated/celebrated:  St Gregory the Theologian
Scriptural Readings (in English):

Proverbs 8:33-36

Proverbs
33 Hear instruction and be wise, and do not neglect it. 34 Happy is the man who listens to me, watching daily at my gates, waiting beside my doors. 35 For he who finds me finds life and obtains favor from the LORD; 36 but he who misses me injures himself; all who hate me love death.

Hosea 10:12

Hosea
12 Sow for yourselves righteousness, reap the fruit of steadfast love; break up your fallow ground, for it is the time to seek the LORD, that he may come and rain salvation upon you

Amos 5:10-14

Amos
10 They hate him who reproves in the gate, and they abhor him who speaks the truth. 11 Therefore because you trample upon the poor and take from him exactions of wheat, you have built houses of hewn stone, but you shall not dwell in them; you have planted pleasant vineyards, but you shall not drink their wine. 12 For I know how many are your transgressions, and how great are your sins--you who afflict the righteous, who take a bribe, and turn aside the needy in the gate. 13 Therefore he who is prudent will keep silent in such a time; for it is an evil time. 14 Seek good, and not evil, that you may live; and so the LORD, the God of hosts, will be with you, as you have said.

Acts 20:25-32

25 "And now I know that none of you, among whom I have gone about proclaiming the kingdom, will ever see my face again. 26 Therefore I declare to you this day that I am not responsible for the blood of any of you, 27 for I did not shrink from declaring to you the whole purpose of God. 28 Keep watch over yourselves and over all the flock, of which the Holy Spirit has made you overseers, to shepherd the church of God that he obtained with the blood of his own Son. 29 I know that after I have gone, savage wolves will come in among you, not sparing the flock. 30 Some even from your own group will come distorting the truth in order to entice the disciples to follow them. 31 Therefore be alert, remembering that for three years I did not cease night or day to warn everyone with tears. 32 And now I commend you to God and to the message of his grace, a message that is able to build you up and to give you the inheritance among all who are sanctified.
John 10:11-16
 
John
11 I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. 12 He who is a hireling and not a shepherd, whose own the sheep are not, sees the wolf coming and leaves the sheep and flees; and the wolf snatches them and scatters them. 13 He flees because he is a hireling and cares nothing for the sheep. 14 I am the good shepherd; I know my own and my own know me, 15 as the Father knows me and I know the Father; and I lay down my life for the sheep. 16 And I have other sheep, that are not of this fold; I must bring them also, and they will heed my voice. So there shall be one flock, one shepherd.Scripture Readings (in Armenian):
 
²è²Îܺð 8:33-36
33 Èë»ó¿°ù ÇÙ³ëïáõÃÇõÝÁ, »õ ¹áõù ÏÁ ÉÇÝ¿ù ÇÙ³ëïáõÝ. ÙÇ° ß»Õáõ¿ù ¹ñ³ÝÇó:

34 ºñ³ÝÇ ³ÛÝ Ù³ñ¹áõÝ, áñ ÏÁ ÉëÇ ÇÝÓ, »õ ³ÛÝ Ù³ñ¹áõÝ, áñ ÏÁ å³ÑÇ Ç٠׳ݳå³ñÑÝ»ñÁ, Ùßï³å¿ë ÏÁ ïùÝÇ ÇÙ ¹éÝ»ñÇ ³éç»õ »õ ÏÁ å³Ñå³ÝÇ ÇÙ ¹éÝ»ñÇ ß»Ù»ñÁ:

35 ÆÙ áõÕÇÝ»ñÁ Ï»³ÝùÇ áõÕÇÝ»ñ »Ý, »õ î¿ñÝ ¿ ë³ÑÙ³Ý»É Ç٠ϳÙùÁ:

36 ´³Ûó áíù»ñ Ù»Õ³ÝãáõÙ »Ý ÇÙ ¹¿Ù, Ýñ³Ýù ³Ùµ³ñßï³ÝáõÙ »Ý Çñ»Ýó Ñá·áõ Ù¿ç, »õ áíù»ñ ³ïáõÙ »Ý ÇÝÓ, Ýñ³Ýù ëÇñáõÙ »Ý Ù³ÑÁ:

àìêƲ 10:12
àìêƲ

12 Ò»½ ѳٳñ ³ñ¹³ñáõû³Ý ë»ñÙ»ñ ó³Ý»ó¿°ù »õ ϻݳó åïáõÕ ù³Õ»ó¿°ù. í³é»ó¿°ù Ó»½ ѳٳñ ·Çïáõû³Ý ÉáÛëÁ, ÷Ýïé»ó¿°ù îÇñáçÁ, ÙÇÝã»õ áñ ³ñ¹³ñáõû³Ý åïáõÕÝ»ñÁ ѳëÝ»Ý Ó»½:

²Øàìê 5:10-14
10 ¸éÝ»ñÇ ³é³ç Ýñ³Ýù ³ï»óÇÝ Û³Ý¹ÇÙ³ÝáÕÝ»ñÇÝ »õ ëáõñµ Ëûëù»ñÁ åÇÕÍ ¹³ñÓñÇÝ: 11 ¸ñ³ ѳٳñ ³Õù³ïÝ»ñÇÝ Ý»Õ»Éáí »õ Ýñ³ÝóÇó ÁÝïñáõû³Ùµ ϳ߳éù ³éÝ»Éáíª ßù»Õ³½³ñ¹ ³å³ñ³ÝùÝ»ñ åÇïÇ ßÇÝ¿ù, µ³Ûó ã¿ù µÝ³ÏáõÇ Ýñ³Ýó Ù¿ç, ·»Õ»óÇÏ ³Û·ÇÝ»ñ åÇïÇ ïÝÏ¿ù, ë³Ï³ÛÝ Ýñ³Ýó ·ÇÝÇÝ ã¿ù ËÙÇ, 12 ù³ÝÇ áñ »ë ÇÙ³ó³Û Ó»ñ µ³½áõÙ ³Ùµ³ñßïáõÃÇõÝÝ»ñÁ, »õ ë³ñë³÷»ÉÇ »Ý Ó»ñ Ù»Õù»ñÁ: ²ñ¹³ñÇÝ áïݳÏáË ¿Çù ³ÝáõÙª ϳ߳éù ³éÝ»Éáí »õ ³Õù³ïÇÝ ¹éÝ¿ ¹áõé ¿Çù ·óáõÙ: 13 ²Ñ³ ÿ ÇÝãáõ ݳ, áí ÇÙ³ëïáõÝ ¿, ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï ÏÁ ÉéÇ, ù³ÝÇ áñ ųٳݳÏÁ ã³ñ ¿: 14 ´³ñÇ°Ý ÷Ýïé»ó¿ù »õ áã ÿ ã³ñÁ, áñå¿ë½Ç ³åñ¿ù, »õ Ó»½ Ñ»ï ÏÁ ÉÇÝÇ ²Ù»Ý³Ï³É î¿ñ ²ëïáõ³ÍÁ. ÇÝãå¿ë áñ ³ëáõÙ ¿Çù, ÿª §²ï»óÇÝù ã³ñÁ »õ ëÇñ»óÇÝù µ³ñÇݦ:

¶àðÌø 20:25-32
25 ºõ ³ñ¹, ³Ñ³ »ë ·Çï»Ù, áñ ¹áõù ³Ù¿Ýù¹, áñáÝó Ù¿ç »ë ßñç»óǪ ù³ñá½»Éáõ ²ëïÍáõ ³ñù³ÛáõÃÇõÝÁ, ÇÙ »ñ»ëÝ ³ÛÉ»õë ã¿ù ï»ëÝ»Éáõ. 26 ¹ñ³ ѳٳñ ³Ûëûñ Ó»ñ ³é³ç íϳÛáõÙ »Ù, áñ »ë Ù³ùáõñ »Ù µáÉáñǹ ³ñÇõÝÇó, 27 áñáíÑ»ï»õ ãù³ßáõ»óÇ Ó»½ Û³ÛïÝ»Éáõ ²ëïÍáõ ϳÙùÁ ³ÙµáÕçáõû³Ùµ: 28 ¼·á°Ûß »Õ¿ù ÇÝùÝ»ñ¹ Ó»ñ »õ ³ÙµáÕç ÑûïÇ Ñ³Ù³ñ, áñÇ íñ³Û êáõñµ Ðá·ÇÝ ï»ëáõãÝ»ñ ϳñ·»ó Ó»½ª Ñáíáõ»Éáõ ѳٳñ îÇñáç ÅáÕáíñ¹ÇÝ, áñÇÝ Ý³ ÷ñÏ»ó Çñ ³ñÇõÝáí: 29 ê³Ï³ÛÝ »ë ·Çï»Ù, áñ ÇÙ Ù»ÏÝ»Éáõó Û»ïáÛ Ó»ñ Ù¿ç ÏÁ ·³Ý Û³÷ßï³ÏÇã ·³ÛÉ»ñ, áñáÝù ã»Ý ËݳÛÇ ÑûïÇÝ: 30 Ò»ñ ÙÇçÇó ¿É ¹áõñë ÏÁ ·³Ý Ù³ñ¹ÇÏ, áñ ÃÇõñ µ³Ý»ñ ÏÁ Ëûë»Ýª ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇÝ Çñ»Ýó Û»ï»õÇó ù³ñß ï³Éáõ ѳٳñ: 31 ¸ñ³ ѳٳñ ¿É ³ñÃá°õÝ Ï³ó¿ù »õ ÛÇß»ó¿°ù, áñ ³ÙµáÕç »ñ»ù ï³ñÇ, ·Çß»ñ»õó»ñ»Ï, ³é³Ýó ¹³¹³ñÇ Çõñ³ù³ÝãÇõñǹ Ù¿Ï»õٿϪ ³ñï³ëáõùÝ»ñáí Ëñ³ï»óÇ: 32 ºõ ³ñ¹, Ó»½ Û³ÝÓÝáõÙ »Ù ²ëïÍáõÝ »õ Ýñ³ ßÝáñÑÇ ËûëùÇÝ, Ýñ³Ý, áñ ϳñáÕ ¿ µ³ñÓñ³óÝ»É »õ Ó»½ ųé³Ý·áõÃÇõÝ ï³Éª µáÉáñ ëñµ»ñÇ Ñ»ï:

ÚàìвÜܾê 10:11-16
11 ºë »Ù ɳõ ÑáíÇõÁ. ɳõ ÑáíÇõÁ Çñ Ï»³ÝùÝ ¿ ï³ÉÇë áã˳ñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: 12 ÆëÏ í³ñÓϳÝÁ, áñ ÑáíÇõ ã¿, »õ áã˳ñÝ»ñÝ ¿É Çñ»ÝÁ ã»Ý, »ñµ ï»ëÝáõÙ ¿, áñ ·³ÛÉÁ ·³ÉÇë ¿, ÃáÕÝáõÙ ¿ áã˳ñÝ»ñÇÝ »õ ÷³ËãáõÙ ¿: ºõ ·³ÛÉÁ Û³÷ßï³ÏáõÙ ¿ Ýñ³Ýó áõ óñáõÙ ¿. 13 ù³ÝÇ áñ í³ñÓÏ³Ý ¿, »õ áã˳ñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ñá· ãÇ ³ÝáõÙ: 14 ºë »Ù ɳõ ÑáíÇõÁ. »õ ׳ݳãáõÙ »Ù ÇÙ áã˳ñÝ»ñÇÝ áõ ׳ݳãõáõÙ Ýñ³ÝóÇó: 15 ÆÝãå¿ë гÛñÁ ÇÝÓ ×³Ý³ãáõÙ ¿, »ë ¿É ׳ݳãáõÙ »Ù ÐûñÁ. »õ ÇÙ Ï»³ÝùÁ ÏÁ ï³Ù ÇÙ áã˳ñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: 16 ºë áõݻ٠ݳ»õ ³ÛÉ áã˳ñÝ»ñ, áñáÝù ³Ûë ÷³ñ³ËÇó ã»Ý. Ýñ³Ýó »õë å¿ïù ¿ ³Ûëï»Õ µ»ñ»Ù. »õ ÇÙ Ó³ÛÝÁ åÇïÇ Éë»Ý. »õ åÇïÇ ÉÇÝÇ ÙÇ Ñûï »õ ÙÇ ÑáíÇõ:

No comments:

Post a Comment